Հենց այդ հանգամանքն է նկատի ունեցել Սերժ Սարգսյանը, երբ ասել է` «Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի». «Իրատես»

Ասում են, թե Նի­կոլն իր իշ­խա­նու­թ­յու­նը պա­հե­լու հա­մար պատ­րաստ է ցան­կա­ցած քայ­լի, մինչ ի մահ` պայ­քա­րի, ան­գամ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի մի ստ­վար մա­սին բան­տե­րը լց­նե­լու, երկ­րի շա­հե­րը ոտ­նա­տակ տա­լու, բո­լո­րին աս­ֆալ­տին «փռած» պա­հե­լու հաշ­վին:

Նրա այդ հատ­կա­նի­շին ծա­նոթ են իր շր­ջա­պա­տի և ի­րեն լա­վա­գույնս ճա­նա­չող մար­դիկ:

Ի դեպ, ընդ­դի­մա­դիր Փա­շի­ն­յանն իր մեր­ձա­կա մի­ջա­վայ­րում եր­բեք չի թաքց­րել, որ ան­պայ­ման իշ­խա­նու­թ­յան է հաս­նե­լու և, հաս­նե­լու դեպ­քում, սրա նկա­տմամբ «այս­պես» է վար­վե­լու, նրա նկատ­մամբ «այն­պես»:

Հե­ղա­փո­խու­թ­յան օ­րե­րին էլ, երբ քն­նարկ­վել է «թավ­շ­յա» կոչ­վող գու­նա­վոր հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը ու­ժա­յին տար­բե­րա­կով ճն­շե­լու վար­կա­ծը, հար­ցի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը հաս­կա­ցել են, որ Նի­կո­լը կգ­նա ա­մեն ին­չի`

հա­նուն իշ­խա­նու­թ­յան, չխ­նա­յե­լով իր կող­քին կանգ­նած ժո­ղովր­դին, պետք ե­ղած դեպ­քում` զո­հե­րի հաշ­վին:

Ա­սում են` հենց այդ հան­գա­մանքն է նկա­տի ու­նե­ցել Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, երբ ա­սել է` «Նի­կո­լը ճիշտ էր, ես սխալ­վե­ցի» «թևա­վոր» խոս­քը:

(Visited 5 times, 1 visits today)

sirartsir

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Наверх